BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 1, den 14. januar 2010

BPA-arbejdsgiver

Godt Nytår!

Vi takker for et godt og positivt samarbejde i det forløbne år og sender samtidig de bedste ønsker og forhåbninger for vores læsere i 2010.

Nye kurser om BPA

Servicestyrelsen er igen klar med en række introduktionskurser for borgere, som bruger Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).
I efteråret 2009 gennemførte Servicestyrelsen 3 introduktionskurser for borgere med BPA om rollen som arbejdsgiver og -leder. Interessen for kurserne var så stor, at en del af de interesserede desværre ikke kunne komme med. Fem nye kurser tilbydes i foråret 2010. Det er introduktionskurser, som primært henvender sig til personer, der lige har fået bevilget BPA eller kun har brugt hjælperordningen i få år. Servicestyrelsen

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet kan den 1. januar 2010 præsenterer en ny pjece og ny hjemmeside med en brugervenlig database. Formand for Ligebehandlingsnævnet, Tuk Bagger, er glad for de muligheder, som hjemmesiden tilbyder: "Det skal være let at få informationer om, hvordan man bruger nævnet. Derfor er vi glade for, at vi nu har vores egen hjemmeside og en pjece, der fortæller, hvad man kan gøre, hvis man bliver forskelsbehandlet. Vi får mange klager ind, men med pjecen håber vi at komme i dialog med nye brugere, der ikke har lagt mærke til os endnu.". I løbet er det første år har nævnet afgjort ca. 50 konkrete klager fra borgere, der mener, at de er blevet udsat for forskelsbehandling, og nævnets sekretariat har modtaget ca. 200 nye sager. Læs mere

FAQ's

Forsikring ved udlandsrejse

Spørgsmål: Til foråret skal jeg på udlandsrejse, og jeg skal have én hjælper med. Jeg har selv arbejdsgiveransvaret for mine hjælpere, og vil derfor høre, om jeg skal tegne en særlig forsikring for min hjælper, når nu hun skal rejse med mig til udlandet. Læs svaret HER

Ferieår og løn

En af vores medarbejdere er gået ned i tid fra 37 timer til 30 timer pr. 1.4.09 og vi er nu blevet i tvivl om, hvordan man afholder ferie som deltidsansat. Hvor meget ferie hun har ret til i næste ferieår, og hvilken løn skal hun have under ferien?

Svar:
En deltidsansat optjener samme antal feriedage - 2,08 dage pr. måned - som fuldtidsansatte og har altså ret til 25 feriedage om året. Hvis jeres medarbejder arbejder mindre end fem dage om ugen, så vil der indgå et antal arbejdsfri dage i antallet af feriedage. Det vil sige, at hvis hun arbejder 4 dage om ugen, så vil der indgå 1 arbejdsfri dag i antallet af feriedage, når hun holder 1 uges ferie. Hun bruger således 5 feriedage, når hun holder 1 ferieuge.

Hun skal have den sædvanlige løn som hun får på ferietidspunktet. Der gælder dog særlige regler vedrørende beregning af løn under ferie, hvis der er en afvigelse på mere end 20 pct. mellem timeantallet i optjeningsåret og timeantallet på ferietidspunktet, hvis det samtidig har medført en ændring i lønnen.

Principafgørelse

Sagen: En kvinde, der var lam fra brystet og ned havde ret til midlertidigt udlån af hjælpemidler i form af plejeseng, lift og bækkenstol under ferieophold i sit sommerhus i Danmark. Begrundelsen var, at hjælpemidlerne i væsentlig grad afhjalp hendes nedsatte funktionsevne og gjorde det muligt for hende at afholde sin ferie. Kommunen skulle derfor betale udgiften til hjælpemidlerne under kvindens ferieophold.
Afgørelse: Kvinden havde ret til støtte til hjælpemidler i form af plejeseng, lift og bækkenstol under ferieophold i sit sommerhus i Danmark. Det betød, at kommunen skulle yde støtte til de ansøgte hjælpemidler under ferieopholdene i sommerhuset. Ankestyrelsen vurderede, at der ved et midlertidigt udlån af plejeseng, lift og bækkenstol var tale om en væsentlig afhjælpning af de varige følger af funktionsnedsættelsen. Ankestyrelsen lagde vægt på, at kvinden var bevilget hjælpemidler i eget hjem og at udlån af de bevilgede hjælpemidler var en forudsætning for, at kvinden kunne holde ferie i sit sommerhus. Ankestyrelsen lagde ved vurderingen vægt på, at de ansøgte ophold i kvindens sommerhus i Danmark af henholdsvis 1 uges varighed forår og efterår samt 14 dages varighed om sommeren var ferieophold. Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at udlån af hjælpemidler i form af plejeseng, lift og bækkenstol i væsentlig grad afhjalp den nedsatte funktionsevne og gjorde det muligt for kvinden at afholde ferie. Ankestyrelsen lagde samtidigt vægt på kvindens mulighed for at holde ferie i Danmark som andre ikke-handicappede. Denne Principafgørelse ophæver C-49-06. Ankestyrelsen

Tænk, om det er et handicap!

En offentlig arbejdsgiver skulle have undersøgt sagen bedre, før en medarbejder blev afskediget. Hvis en myndighed ønsker at afskedige en medarbejder, skal sagens omstændigheder undersøges grundigt, inden man afskediger medarbejderen. Det har Folketingets Ombudsmand for nylig udtalt. En synsbesværet socialrådgiver var ansat som tjenestemand i et statsfængsel gennem 24 år. Hun blev afskediget, fordi myndigheden mente, at hun havde for meget sygefravær og var helbredsbetinget utjenstdygtig.

Kvinden klagede til Folketingets Ombudsmand. Hun påpegede, at sygefraværet skyldtes, at hun på grund af en øjenlidelse ikke kunne arbejde ved en computer i længere tid ad gangen. Hun mente ikke, at myndigheden havde undersøgt mulighederne for at beholde hende i stillingen grundigt nok.

Det gav Ombudsmanden hende ret i. Ombudsmanden kritiserede, at arbejdsgiveren ikke havde undersøgt tilstrækkeligt, om kvinden kunne få hjælpemidler til at kompensere for synsvanskelighederne, eller om hun kunne ansættes i et fleksjob.

Ombudsmanden mente derudover, at det var nærliggende at betragte kvindens øjenlidelse som et handicap efter forskelsbehandlingsloven, og det skulle arbejdsgiveren have forholdt sig til og inddraget i vurderingen. Ombudsmanden pegede i øvrigt på, at myndigheden burde have haft med i vurderingen, at kvinden havde betydelig anciennitet, og at hun snart kunne gå på efterløn. Ombudsmanden fandt derfor myndighedens behandling af sagen meget kritisabel og henstillede til, at myndigheden genoptog sagen. Norrbom Vinding

Ej på grund af handicap

Når en handicappet medarbejder afskediges, skal der mere end medarbejderens handicap til, for at bevisbyrden pålægges arbejdsgiveren.

Forskelsbehandlingsloven forbyder en arbejdsgiver at afskedige en medarbejder på grund af handicap. Loven indeholder en regel om "delt bevisbyrde". Det betyder, at en arbejdsgiver skal kunne bevise, at der ikke er udøvet diskrimination i afskedigelsessituationen, hvis den afskedigede medarbejder påviser faktiske omstændigheder, der giver en formodning for, at medarbejderne har været udsat for forskelsbehandling.

At en afskediget medarbejders handicap ikke i sig selv er ikke nok til at vende bevisbyrden, måtte en døvehandicappet medarbejder sande i denne sag. Norrbom Vinding Læs mere

Viden & info

Følende robothånd i brug i Sverige

En svensker har fået indopereret en følende mekanisk hånd, han kan styre med sin hjerne uden brug af muskler. Det er formentlig første gang nogensinde. En kunstig hånd, der leder tankerne tilbage på en terminatorfilm, er i nu brug på en svensk mand. Den såkaldte SmartHand er koblet direkte til mandens hjerne. Det gør ham i stand til at styre kropsdelen og føle på samme måde som med en almindelig hånd. Hånden kan både modtage ordrer fra hjernen og sende følelse tilbage til hjernen, hvor det registreres og testpersonen opfatter, at han for eksempel holder om en flaske eller en kuglepen. Ingeniør

Vidste du? Vidensnetværket

Vidensnetværket er et sekretariat, som har til opgave at samle og sprede viden om handicap og beskæftigelse. Vidensnetværket skal medvirke til, at aktører på beskæftigelsesområdet har den nødvendige viden om, hvordan mennesker med handicap/sygdom kommer tættere på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse. Vi skal synliggøre videnshavere, og vi skal levere anvendelsesorienteret viden. Vidensnetværket

Health & Rehab Messe

4. - 6. maj slår Health & Rehab dørene op til en udstilling. Health & Rehab er Skandinaviens største messe inden for social- og sundhedssektoren, og præsenterer de nyeste og bedste hjælpemidler, plejeartikler og serviceydelser, som gør en forskel i hverdagen, og er en afgørende faktor i forbedringen af arbejdsmiljøet i sektoren. Her findes løsninger, produkter og serviceydelser, som kan gøre hverdagen lettere for mennesker med funktionsnedsættelser.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Og få spændende nyheder på handicapområdet. Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk