BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 4, den 4. marts 2010

BPA-arbejdsgiver

BPA-arbejdsgiver

Varsling af hovedferie og restferie - ferieåret 2010/2011

Ferieåret 2010/2011 løber fra 1. maj 2010 til 30. april 2011. Afholdelse af hovedferien på 15 dage skal af arbejdsgiver varsles med mindst 3 måneder. Restferiedage udgør maksimalt 10 dage og skal varsles senest 1 måned før afholdelse. Medarbejdernes ønske om placering af ferien skal så vidt muligt imødekommes, herunder at hovedferien holdes i medarbejdernes barn/børns skoleferie.

Hovedferien
Af den årlige ferie på i alt 25 dage udgør de 15 dage hovedferien, som skal gives i sammenhæng i perioden 1. maj til 30. september.
Hvis dine medarbejdere er ansat under overenskomst, så skal du være opmærksom på overenskomstens regler, idet de kan afvige fra de generelle bestemmelser.

Restferie
De øvrige feriedage skal gives i sammenhæng 5 dage ad gangen, medmindre arbejdsgiveren ud fra driftmæssige hensyn ønsker, at ferien holdes i enkeltdage.
Placeringen af restferie kan lægges uden for ferieperioden og før eller efter hovedferien og aftales med medarbejderne.

Varsling af ferie kan formuleres på følgende måde:
Til medarbejderne
Under henvisning til tidligere drøftelser mellem arbejdsgiver og medarbejderne, fastlægges ferien på arbejdspladsen således:
Sommerferielukning (15 dage) fra mandag den ....2010 ved normal arbejdstids begyndelse til fredag den ....2010 ved normal arbejdstids ophør.

Principafgørelse om: handicapkompensation, personlig assistance, fleksjob, selvstændig virksomhed

Resumé: Der kan efter lov om kompensation til handicappede i erhverv bevilges tilskud til personlig assistance til personer i fleksjob, herunder selvstændige i fleksjob.

Det er en betingelse for bevilling af tilskud til personlig assistance, at personen med funktionsnedsættelsen selv skal kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver, og at ansættelsen af den personlige assistent ikke har karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp. I sagen fremgik det ikke med tilstrækkelig klarhed, hvordan arbejdet var tilrettelagt i den selvstændige virksomhed.

Kommunen skulle derfor søge dette afklaret til belysning af behovet for tilskud til personlig assistance til den selvstændige.

Afgørelse: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om bevilling af tilskud til personlig assistance, når der samtidig er bevilliget fleksjob i egen virksomhed.
Resultatet er: Der kan bevilges tilskud til personlig assistance til en selvstændig i fleksjob. (Ankestyrelsen) Læs Begrundelsen for afgørelsen

FAQ's

Om forflytnings- og plejeopgaver

Jeg er af den opfattelse, at der skal være tale om medicinsk eller professionelt plejende karakter, herunder overvågning og injektionsgivning, før den fulde arbejdsmiljølov gælder for det arbejde som mine hjælpere udfører for mig.

Nu har jeg dog hørt, at alle forflytnings- og plejeopgaver også er omfattet af den fulde arbejdsmiljølov og dermed af arbejdsgivers pligt til at udarbejde en arbejdspladsvurdering. Er dette korrekt?

Hvad nu hvis jeg overdrager arbejdsgiveransvaret til en organisation/forening? Hvem er så ansvarlig for overholdelse af arbejdsmiljøloven? Læs svaret

Viden & info

Ny tilgang til tilgængelige boliger

Der bygges stadig boliger, som er uegnede for handicappede. Aktuel sag fra Viborg giver næring til debatten om nyt domicil for Danske Handicaporganisationer, der skal være forbillede for tilgængeligt byggeri.

Stig Langvad er lammet og lænket til en kørestol efter at han i 1973, som 16-årig, var ude for en knallertulykke. Hans harme på sin med-handicappedes vegne har fået fornyet blus på med en aktuel sag fra Viborg, hvor Boligselskabet Viborg vil bygge 23 almene familieboliger i Asmild på en grund, der er så skrå, at ikke alle boligerne kan opfylde kommunens krav til tilgængelighed for blandt andet handicappede og gangbesværede.

Der er tale om 23 almene familieboliger og et fælleshus til i alt 43 mio. kroner. Ved de nederste otte boliger er grunden så skrånende, at det kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelser om terrænregulering, skriver Viborg Stifts Folkeblad. Kommunen har nedsat en arbejdsgruppe ved navn "Tilgængelighedens By", med det formål at sørge for, at der er fuld tilgængelighed ved al offentligt og offentligt støttet byggeri. Den arbejder på en tjekliste og er parat til at acceptere, at de otte boliger ikke lever op til kravene fordi den resterende del af bebyggelsen gør. Den skriver dog i en udtalelse til kommunen, at det ikke fremmer forståelsen for tilgængelighed generelt, at almene boliger bygges på en så skrånende ejendom. (Licitationen)

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Og få spændende nyheder på handicapområdet. Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk