BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 5, den 18. marts 2010

BPA-arbejdsgiver

BPA-arbejdsgiver har tavshedspligt

BPA-arbejdsgiver har tavshedspligt. Det betyder, at alle de oplysninger vi får fra vores brugere er fortrolige. Tavshedspligten omfatter endvidere samtlige informationer som brugerne videregiver til os gennem fx kontaktformularen, e-mail, telefon, osv.

Det kan være dyrt IKKE at have korrekte ansættelseskontrakter

Ansættelsesbeviser - Som arbejdsgiver har du altid pligt til at sørge for, at ansættelseskontrakter opfylder kravene i Ansættelsesbevisloven. Loven, der ikke ved aftale kan fraviges til ugunst for lønmodtageren, gælder for alle lønmodtagere uanset alder, ansættelsesform, titel, funktion og organisationsforhold, hvis ansættelsesforholdet varer længere end 1 måned og hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Der er 10 punkter som ALTID skal fremgå af et ansættelsesbevis.. Læs mere

Nyhedsbrev 5

Det kører i den rigtige retning!

I fremtiden kan gangbesværede eller andre med behov få betalt en el-scooter af kommunen. Det betyder, at ældre og handicappede får forbedret deres forhold.

Meget dårligt gående kan få hjælp
Høje Taastrup Kommune har kritiseret Ankestyrelsen for, som noget nyt, at betegne en el-scooter som et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel.

Det betyder, at borgeren skal betale halvdelen af scooterens pris på 20.000 kroner. Med mindre vedkommende altså er meget dårligt gående. Men afgørelsen viser nu, at en meget dårligt gående ældre mand kan få en el-scooter betalt af kommunen.

Glæde hos pårørende
Afgørelsen udløser glæde hos Søren Østergaard fra Hvidovre. Hans svigermor fik stjålet sin el-scooter, og hun skulle efter de gamle regler selv betale en stor del af regningen for den. Fordi Ankestyrelsen betegnede en el-scooter for et forbrugsgode.
Men efter en klage fra Høje-Taastrup siger styrelsen nu, at en el-scooter er et hjælpemiddel til meget dårligt gående - og så skal kommunen betale for den. Det er en god nyhed, siger Søren Østergaard:

- Jeg er rigtig glad for alle de ældre og handicappedes vegne, for at de ikke skal betale reparationer og scooterne selv. Der er også unge handicappede, der trænger til at komme ud i deres netværk, der har vældig brug for det her, siger Søren Østergaard. (Kilde: DR/P4)

FAQ's

Ansættelse - Regler om opsigelsesvarsler

Spørgsmål:Jeg har netop fået bevilliget en BPA-ordning, og jeg skal nu til selv at ansætte hjælpere og udarbejde ansættelsesbeviser. For at være på den sikre side vil jeg høre, om der er nogen regler om, hvilke opsigelsesvarsler jeg skal aftale med mine hjælpere? Læs svaret

Barsel - om anciennitetsoptjening

Spørgsmål: Jeg har en medarbejder, som har været ansat hos mig i snart 2 år. I hendes kontrakt står der, at hun er berettiget til et særligt løntillæg, når hun har været ansat hos mig i 2 år. Hun har dog været på barsel i 10 måneder, og jeg vil derfor høre om barselsperioden skal medregnes i ancienniteten? Læs svaret


Handicap og seksuelt overgreb

Man taler om et seksuelt overgreb, når en person udsætter en anden for uønsket adfærd af seksuel karakter eller anden kønsbestemt adfærd.

Mennesker med handicap kan også udsættes for et seksuelt overgreb. Derfor bør såvel de pårørende som netværket være opmærksomme på problemet, især hvis den handicappede ikke er i stand til at fortælle om eller flygte fra eventuelle overgreb.

Imidlertid er det ikke altid nemt at definere, om et individ har været udsat for seksuelt overgreb, ikke mindst når den pågældende er afhængig af andre mennesker. Det kan nemlig være svært at vurdere om en konkret berøring er tilfældig eller overvejet, som fx i en situation, hvor personer med handicap bliver hjulpet i tøjet eller i badet.

Derudover indebærer seksuelt overgreb ikke altid fysisk berøring. Det ikke-fysiske overgreb kan være lige så krænkende og psykisk belastende. Eksempler på ikke-fysiske overgreb er fx mundtlige seksuelle tilnærmelser, grove mundtlige overfald med seksuelle undertoner, sjofle invitationer, nedsættende kommentarer om fysisk udseende, osv.

Hvordan kan man forebygge?
At tale åbent omkring et problem som seksuelt overgreb kan i sig selv være forebyggende. Men det er også vigtigt at udarbejde en handlingsplan til at forebygge, håndtere og bearbejde overgreb af seksuel karakter.

Mennesker med handicap bør definere konkrete retningslinjer for, hvordan man vil behandles. Man kan fx udforme en politik eller et sæt regler, der indeholder konkrete værdier og holdninger til, hvordan man omgås hinanden i det daglige. De pårørende og netværket bør også udarbejde en forebyggende handleplan samt indsamle kontaktoplysninger i tilfælde af mistanke eller viden om overgreb. På Socialt Udviklingscenter (SUS) kan du desuden rekvirere diverse pjecer om emnet.

Hvad kan jeg gøre?
Seksuelt overgreb, også betegnet som sex-chikane, er strafbart og skal anmeldes til politiet.

Yderligere information
Projektet God Social Praksis
Stop overgreb

Viden & info

BPA-Nyhedsbrev

Tag på højskole med din hjælper

På Egmont Højskolen kan personer med handicap medbringe deres hjælpere /assistenter til et spændende højskoleophold, hvor begge parter får mulighed for at dygtiggøre sig indenfor hver deres fagområder. Egmont Højskolen har 130-150 elever, hvoraf 25-30 elever har brug for personlig hjælp, fx bevilget som Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens § 96. Læs mere

Uddannede får ofte bedre funktionsevne

En rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), "Personer med handicap - Helbred, beskæftigelse og førtidspension 1995-2008"(2009) bekræfter, at tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer med funktionsnedsættelse langt fra alene afgøres af helbredsforhold. Det betyder, at personer med samme helbred kan have forskellig tilknytning til arbejdsmarkedet. Andre forhold end helbred, som fx alder og uddannelsesbaggrund, har også betydning.

Således beviser rapporten, at personer med kompetencegivende uddannelse oftere har fået bedre funktionsevne mellem 1995 og 2008 end personer uden en kompetencegivende uddannelse, ligesom personer, som i 1995 var under 30 år, oftere har oplevet en fremgang i funktionsevne end personer over 30 år. SFI
Nyhedsbrev 5

Velfærdsteknologi til gavn for borgerne

Socialministeriet og Kommunernes Landsforening opfordrer med en ny pjece kommunerne til at arbejde målrettet med at indføre velfærdsteknologi på det sociale område. Velfærdsteknologi kan give borgerne større frihed, forbedre arbejdsmiljøet og frigøre tid for medarbejderne.

Kommunerne skal fokusere endnu mere på at finde og afprøve ny velfærdsteknologi på det sociale område. Det kan for eksempel være ældre- og handicapvenlige toiletter eller rengøringsteknologier, der sparer tid. Det kan der hentes inspiration til i pjecen "Brug teknologien! - muligheder på det sociale område". Læs mere

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Og få spændende nyheder på handicapområdet. Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk