BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 9, den 11. maj 2010

BPA-arbejdsgiver

BPA-Nyhedsbrev

Konference om handicapforskning 2011

Fra torsdag den 26. maj til lørdag den 28. maj 2011 er Island vært for den 11. forskningskonference i det nordiske netværk for handicapforskning, NNDR (Nordic Network on Disability Research).
Konferencen finder sted i Reykjavik. Her samles forskere, politikere, organisationer og enkeltpersoner omkring den aktuelle forskning inden for handicapområdet. Læs mere
BPA-Nyhedsbrev

VfB-konference 2010: Mere end diagnoser - videnskampe på handicapområdet

-Vingstedcentret - ved Vejle, den 2. november 2010. Sæt kryds i kalenderen - forhåndstilmelding er mulig! Flere oplægsholdere og parallelsessioner kommer til.Videnscenter for Bevægelseshandicap følger op på 2009-konferencen om "Neuro-paradigmet", hvor neurovidenskabernes stigende indflydelse på handicap- og socialområdet blev beskrevet og diskuteret. På 2010-konferencen sættes diagnosticering og afgræsninger på dagsordenen. Man ser i disse år en betydelig stigning i antallet af mennesker, der får en diagnose, samtidig med at der handicappolitisk kæmpes for udbredelsen af det sociale og relationelle handicapbegreb via handicapråd, handicappolitikker og FN's handicapkonvention. Læs mere

FAQ's

BPA-Nyhedsbrev

Ansættelse - Arbejdssted

Hver sommer rejser jeg på ferie til udlandet og har brug for, at min hjælper tager med. I den uge, hvor vi opholder os i udlandet, så er arbejdsstedet jo ikke længere min hjemmeadresse som der ellers står i ansættelsesbeviset. Efter ansættelsesbevisloven skal man jo angive arbejdsstedets beliggende, men hvordan skriver jeg ind, at arbejdet under ferie vil foregå et andet sted og oftest i udlandet? Jeg ved jo på forhånd ikke, hvilke lande som jeg vil komme til at besøge under ansættelsen?

Svar: Det er korrekt, at du som arbejdsgiver har pligt til at oplyse din medarbejder om arbejdsstedets beliggenhed sammen med de øvrige vilkår for ansættelsen. Hvis arbejdet også indebærer ledsagelse under ferie i ind- og udland, så skal du skrive det ind i ansættelsesbeviset, således medarbejderen er oplyst om, at det er et vilkår for ansættelsen. Det kan du for eksempel formulere på følgende måde:
"Arbejdsstedet er som udgangspunkt arbejdsgivers hjem, men arbejdet kan i forbindelse med ledsagelse udføres på forskellige steder. I forbindelse med ferie eller lignende kan arbejdet påbegyndes/afsluttes på en anden adresse end arbejdsgivers faste adresse. Ledsagelse under ferie indebærer også ledsagelse til udlandet " Læs flere FAQ's

Arbejdsmiljø & personalepolitik

Jeg er ved at lave en personalepolitik for mine ansatte, og jeg har derfor brug for at vide, hvilke regler der gælder for medarbejdernes pauser. Hvor mange minutters pause har de krav på at afholde, hvis de for eksempel er på vagt i 8 timer? Læs svaret
BPA-Nyhedsbrev

Arbejdsmiljø & sikkerhedsorganisation

Jeg ved, at når man har 10 ansatte eller mere har man som arbejdsgiver pligt til at organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet på arbejdspladsen, men hvordan opgøres antallet af ansatte? Gør det nogen forskel, at ikke alle er ansat på fuldtid?

Svar: Alle medarbejdere skal medregnes i opgørelsen, og medarbejdernes timeantal har ingen betydning i denne sammenhæng, når det drejer sig om arbejdet som handicaphjælper. Det vil sige, at selv om du har flere ansatte, der måske kun arbejder hos dig i få timer om ugen, så skal de altså også tælles med. Så snart det samlede antal af ansatte er over 10 skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet organiseres. Arbejdsmiljøloven kan du læse her.
BPA-Nyhedsbrev

Arbejdsmiljø & sikkerhedsorganisation

Har jeg som arbejdsgiver pligt til at organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet på arbejdspladsen, og gælder det også, selv om jeg ikke har særligt mange ansatte?

Svar
: Hvis du som arbejdsgiver har 10 ansatte eller derover, så har du efter arbejdsmiljølovens § 6 pligt til at organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet på arbejdspladsen. Det betyder, at de ansatte skal vælge en sikkerhedsrepræsentant, og at der skal dannes en sikkerhedsgruppe. Det er dig som arbejdsgiver, der har pligt til at tage initiativet til, at der bliver etableret en sådan sikkerhedsgruppe, så snart der er 10 ansatte eller mere. Arbejdsmiljøloven kan du læse her.

Sager om arbejdsskader afklares hurtigere

Selv om ventetiden er forkortet, må de, der er hårdest ramt af arbejdsskader, dog vente i mere end halvandet år på at få en afgørelse. Ansatte, som kommer til skade på jobbet og søger erstatning hos Arbejdsskadestyrelsen, får hurtigere deres sager igennem systemet i dag, end for et år siden. En opgørelse fra styrelsen viser, at sagsbehandlingstiden er faldet fra et gennemsnit på 6,7 måneder i første kvartal i 2009 til 6 måneder i første kvartal i år. Læs mere
BPA-Nyhedsbrev

Mental sundhed blandt voksne danskere

Sundhedsstyrelsen har udgivet en rapport om mental sundhed blandt voksne danskere (2010). En af rapportens mange konklusioner er den klare sammenhæng mellem fysisk sygdom og mental sundhedstilstand. Således er der signifikant sammenhæng mellem mental sundhedstilstand og forekomst af rygsygdom, tinnitus, slidgigt/leddegigt og kroniske smerter, mens der i relation til sukkersyge, allergi og for kvinders vedkommende forhøjet blodtryk
kun er tale om en tendens. Hvad angår sammenhængen mellem arbejdsmiljø og sygefravær, viser undersøgelsen at jo bedre psykosocialt arbejdsmiljø desto lavere forekomst af dårlig mental sundhed. For mænd ses ingen signifikant sammenhæng mellem fysisk arbejdsmiljø og den mentale sundhedstilstand, mens der for kvinder ses en signifikant sammenhæng mellem den mentale sundhedstilstand og hvorvidt de mere end to dage om ugen arbejder i bøjede eller forvredne arbejdsstillinger eller er udsat for støj, så det er nødvendigt at hæve stemmen for at tale med andre. Læs rapporten

Foreningen Servicehunde til Handicappede (STH)

Foreningen Servicehunde til Handicappede (STH) har til formål, at uddanne og udplacere servicehunde. STH er en non-profit forening, hvis målsætning det er, at hjælpe personer som er bevægelseshandicappede, ved at bevilge specialtrænede servicehunde og bistå med vedvarende støtte og vejledning for at sikre et værdifuldt samarbejde for teamet.

STH specialtræner servicehunde til at hjælpe mennesker der grundet sygdom eller ulykke har et eller flere fysiske handicap. Eksempler herpå er delvis lammelser, sclerose, polio, muskelsvind, spasticitet eller amputation af lemmer. STH stiller gratis servicehunden til rådighed for brugeren. Læs mere

Viden & info

BPA-Nyhedsbrev

Erfaringsopsamling om personlig hjælp til mennesker med handicap i Norge og Sverige

Norge og Sverige har gennem en årrække præsteret en gennemgribende udvikling af området personlig assistance for mennesker med handicap. Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) er den form for hjælp, som giver borgeren mulighed for selv at ansætte hjælpere, lede og planlægge. Inden for en individuelt udmålt ramme kan borgeren selv tilrettelægge sine aktiviteter, ansættelserne, de praktiske opgaver og den personlige pleje på fleksibel vis - vel at mærke uden det ansvar og de administrative byrder, som er forbundet med varetagelsen af et fuldt arbejdsgiveransvar. Læs undersøgelsen
BPA-Nyhedsbrev

Idékatalog: forebyggelse af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap

Mennesker med handicap udsættes mindst lige så ofte for seksuelle overgreb som mennesker uden handicap, men mange af disse overgreb anmeldes ikke. En stor del af overgrebene begås der, hvor ofret opholder sig på grund af sit handicap f.eks. i et botilbud, i et dagtilbud, på en skole, i et aflastningstilbud eller ved transporten mellem tilbuddene. Læs mere
BPA-Nyhedsbrev

Ny bog - Handicap som krydsfelt

Bogen er en selvstændig opfølger på "Skjulte Sider" og anden del af trilogien "Handicap og kompleksitet", der efterfølges af tredje del "Indviklet Udvikling". Handicap som begreb er et krydsfelt. Det er sammenflettet af skiftende betydninger, klassifikationer, meninger, organiseringer og identifikationer. I denne bog giver VfB et indblik i konkrete felter, hvor dette forhold giver sig til kende, vidensmæssigt, i ny forskning og i praksis. Bogen handler således om handicap, viden og handicapviden.

Udgivelsen er en artikelsamling med 13 artikler, der blandt andet diskuterer, hvordan velfærdspolitik hænger sammen med ideologier og definitioner. De 13 artikler genindsætter på eftertrykkelig vis "handicap" i vores aktuelle kultur og samfund. Bogen viser gennem helt konkrete eksempler hvilke betydninger et krydsfelt-perspektiv har. Velfærdspolitik, aktuelle diskussionsområder, erfaringer, praksis, forskning - fra Danmark, Norden og Storbritannien. Læs mere
BPA-Nyhedsbrev

Indviklet udvikling – børn og unge med komplekse bevægehandicap

Bevægehandicap kan være mere eller mindre komplicerede. Det siger næsten sig selv. Det er straks sværere at afgøre, hvor grænsen mellem det enkle og komplekse skal trækkes. Hvad er det, der gør nogle bevægehandicap komplekse og vanskelige at håndtere?
Spørgsmålet er det tematiske udgangspunkt for bogens 12 kapitler, hvori VfB laver nedslag i konkrete problemfelter og løsningsmuligheder. Blandt temaerne er koordinering og samarbejde i komplekse sager, fædre til børn med handicap, muligheder for fleksibel støtte samt udfordringer ved inklusion i folkeskolens praksis. Der inddrages internationale erfaringer fra blandt andet Sverige, Norge, England og Australien. Læs mere

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Og få spændende nyheder på handicapområdet. Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk