BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 14, den 22. juli 2010

BPA-arbejdsgiver

16 punkts sikkerhedsdatablade

Hvis dine hjælpere skal arbejde med såkaldte farlige stoffer og materialer, har du som arbejdsgiver ansvaret for at have "16 punkts sikkerhedsdatablad", også kaldet en leverandørbrugsanvisning, for de produkter der arbejdes med. Vi har lagt, under fanen Arbejdsmiljø, sikkerhedsdatablade for en række produkter, lige fra bilvask til rengøring, der indeholder farlige kemiske stoffer. Se HER

Faremærkning

Hvis et kemisk stof eller produkt er klassificeret som farligt, skal emballagen forsynes med en fareetiket. Under fanen Arbejdsmiljø, har vi har lagt piktogrammerne for faremærkning, så du bedre kan se, hvad fareetiketten på fx dit vaskemiddel betyder. Læs HER

Skabelon til skriftlig advarsel

Vi har lavet en standardskabelon til en skriftlig advarsel som du kan benytte. Det er dog vigtigt at huske på, at der er tale om en skabelon, og at du altid skal tilpasse indholdet til netop den situation som du står i. Det er samtidig vigtigt, at huske på at en advarsel er en alvorlig indgriben i forhold til medarbejderen, og du bør derfor altid overveje det nøje inden du giver en medarbejder en skriftlig advarsel. Du kan finde skabelonen her.

TEMAMØDE OM PERSONALEJURA

TID: 2. november 2010 kl. 10.00 - 16.30,
STED: MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 11, 8000 Århus C.
UNDERVISER: Adm. Direktør Susanne Westhausen, Kooperationen
Læs mere om temamødet om personalejura her

TEMAMØDE OM ARBEJDSMILJØ

TID: 7.december 2010 kl. 10.00 - 16.30,
STED: Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev
UNDERVISER: Adm. Direktør Susanne Westhausen, Kooperationen og chefkonsulent Bent Suhr, COK.
Læs mere om temamødet om arbejdsmiljø her

FAQ's

ANSÆTTELSE & BØRNEATTEST

Må jeg godt som privat arbejdsgiver bede en ansøger om en børneattest, når jeg skal ansætte en ny hjælper? Grunden til at jeg ønsker en børneattest er, at jeg har børn, som hjælperen jo også vil komme i kontakt med, når han/hun skal ansættes hos mig.

Svar: Ja, en børneattest udleveres også til private arbejdsgivere. Det kræver blot, at ansøgeren giver dig skriftligt samtykke til at indhente attesten, og at arbejdet indebærer, at de er i direkte kontakt med børn under 15 år. Det vil sige, at medarbejderen som et led i sit arbejde er med til at tage vare på børn under 15 år.
I modsætning til en straffeattest udleveres børneattesten ikke til ansøgeren/medarbejderen selv, men i stedet kun til arbejdsgiveren. Du anmoder om udstedelse af en børneattest ved at udfylde følgende blanket og indsende den til Rigspolitiet. I vejledningen, der følger med blanketten, kan du læse mere om, hvordan du gør. På blanketten er der også en samtykkeerklæring, hvor ansøgeren/medarbejderen skal skrive under.

I tilknytning til Lov om indhentelse af børneattest er der siden 2005 udstedt en række bekendtgørelser, som beskriver, hvilke arbejdsgivere, der har pligt til at indhente børneattest og i forhold til hvilke jobfunktioner. Et vigtigt element i loven er, at man som arbejdsgiver har pligt til at indhente en børneattest inden man ansætter en medarbejder, hvis medarbejderen skal have direkte kontakt med børn under 15 år. I et sådant tilfælde er der altså tale om en pligt til at indhente en børneattest og ikke kun en ret. Se Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer hos erhvervsdrivende her.

Kravet om en blank børneattest bør dog klart fremgå af jobannoncen eller senest oplyses ansøgeren ved ansættelsessamtalen, så han/hun er klar over, at det er en betingelse for ansættelsen.

Når en blank børneattest er en betingelse for ansættelse og for fortsat ansættelse efter at du har ansat vedkommende, så skal det skrives ind i ansættelsesbeviset som et væsentligt vilkår for ansættelsen. Læs flere FAQ's

TAVSHEDSPLIGT

I mine hjælperes kontrakter er der skrevet et afsnit om tavshedspligt ind, men hvad indebærer tavshedspligt egentlig for hjælperne?

Svar: En ansat har altid pligt til ikke at sprede oplysninger om arbejdsgivers fortrolige oplysninger og forhold til andre. Som medarbejder har man nemlig altid en almindelig forpligtigelse til at opføre sig loyalt over for sin arbejdsgiver under ansættelsen. Det vil sige, at medarbejderen derfor ikke bevidst må gøre ting, der kan være skadende for dig f.eks. ved at bagtale dig eller ved at udbrede oplysninger om dine private forhold til andre.

Grundlaget for medarbejderens tavshedsforpligtigelse er som udgangspunkt selve aftaleforholdet mellem medarbejder og arbejdsgiver. Derudover kan det være en god idé, at du inden ansættelsen afstemmer de forventninger du har til den kommende medarbejders tavshedspligt med medarbejderen. På den måde gør du medarbejderen opmærksom på, at ansættelsen indebærer tavshedspligt og respekt for dit privatliv, og at du tillægger tavshedspligt stor betydning i ansættelsesforholdet. Du bør så skrive en særlig tavshedsklausul/tavshedspligtsbestemmelse ind i ansættelsesaftalen, hvori du præciserer omfanget af tavshedspligten, og evt. også en bestemmelse om, at hvis ikke medarbejderen overholder tavshedspligten, vil det være opsigelses-/bortvisningsgrund. Denne bestemmelse vil så også udgøre grundlaget for medarbejderens tavshedsforpligtigelse.

Tilsidesættelse af tavshedspligten vil altså kunne være opsigelses-/bortvisningsgrund. Dette skal dog altid vurderes konkret i det enkelte tilfælde. Tavshedspligten er også gældende efter medarbejderens fratræden.

Et eksempel på en tavshedsbestemmelse i en kontrakt kan være følgende: Medarbejderen har tavshedspligt med hensyn til arbejdsgivers forhold, herunder også forhold af privat karakter, som medarbejderen måtte blive bekendt med under ansættelsen, herunder såvel helbreds- og familiemæssige forhold, økonomiske forhold såvel som oplysninger som medarbejderen får f.eks. gennem arbejdsgivers arbejde og foreningsliv. Eksemplet er blot til inspiration og skal altid tilpasses af den enkelte arbejdsgiver.

Privatansatte hjælpere er ikke omfattet af den samme lovpligtige tavshedspligt efter Forvaltningsloven eller Straffeloven, der gælder for offentligt ansatte.

Ifølge Straffelovens § 264 d, må man dog ikke krænke privatlivets fred ved at offentliggøre private oplysninger om andre. Der står følgende i Straffelovens § 264 d: "Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person."

Denne paragraf er nok mest brugt til medierne, men den er gældende for alle, og altså også for arbejdsgivere og ansatte. Der skal dog være tale om at "offentliggøre", og herunder vil en hjælpers almindelige udtalelser om hans/hendes arbejdsdag/arbejdsforhold til familien nok ikke falde ind under. Læs flere FAQ's

Forskelsbehandlet grundet handicappet barn

Det var brud på forskelsbehandlingsloven, da en arbejdsgiver opsagde en medarbejder, der ydede hovedparten af sit handicappede barns pleje. Det har Landsretten stadfæstet. Ifølge EU-Domstolen kan forældre til et handicappet barn være beskyttet af forbuddet mod forskelsbehandling, præcis som hvis de selv var handicappede. Arbejdsgivere skal være opmærksomme på dette, hvis de påtænker at afskedige en medarbejder med et handicappet barn. Det havde arbejdsgiveren ikke taget højde for i denne sag. Norrbom Vinding

Viden & info

PDA til autister

Nye PDA'er hjælper folk med tekstbehandling, kalender, motionsplaner, vejrudsigter, spil og meget andet. PDA'en vil fremover kunne bruges som digital kalender for borgere med autisme. Den er baseret på en gængs mobiltelefon, selv om den kan noget helt andet. Den skal erstatte fysiske dagsplaner, fx tavler med velkrobånd og printede systemer. Borgerne kan med den selv holde øje med dagens aktiviteter, og de kan fx få læst op, hvad de nu skal i gang med lige så mange gange, de har behov for. Læs mere

Kender du?

Portalen "Sjov for børn" er til forældre med børn med særlige behov. Her finder du information om blandt andre handicapvenlige feriesteder, gode restauranter, museer og udflugtsmuligheder. Besøg Sjov for børn

Nyhedsbrev

Nyhedsbrevet holder ferie

Nyhedsbrevet holder sommerferie fra uge 31 til og med uge 33. Husk, at du altid er velkommen til at sende relevante nyheder til os på kontakt-bpa@arbejdsgiver.dk

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk