BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 15, den 2. september 2010

BPA-arbejdsgiver

16 punkts sikkerhedsdatablade

Hvis dine hjælpere skal arbejde med såkaldte farlige stoffer og materialer, har du som arbejdsgiver ansvaret for at have "16 punkts sikkerhedsdatablad", også kaldet en leverandørbrugsanvisning, for de produkter der arbejdes med. Vi har under fanen Arbejdsmiljø lagt, sikkerhedsdatablade for en række produkter, lige fra bilvask til rengøring, der indeholder farlige kemiske stoffer. Se HER

Konkurrence - Test din viden om den nye faremærkning

Hvis et kemisk stof eller produkt er klassificeret som farligt, skal emballagen forsynes med en fareetiket. Under fanen Arbejdsmiljø, har vi har lagt piktogrammerne for faremærkning, så du bedre kan se, hvad fareetiketten på fx dit vaskemiddel betyder. Læs HER. Vi har også lavet en konkurrence for dig, der vil vide mere om de nye faresymboler. Blandt de indsendte svar, trækker vi lod om to eksemplarer af bogen "Ledelse handler om mennesker", skrevet af professor Steen Hildebrandt. GÅ TIL KONKURRENCEN

FAQ's

Opsigelse og regler om tjenstlig samtaler

Jeg vil gerne opsige en hjælper på grund af samarbejdsproblemer, men kommunen siger, at hvis jeg gør det, så skal jeg huske at følge reglerne om tjenstlig samtaler og partshøring - kan det være rigtigt? Mine hjælpere er ikke ansat under en overenskomst.

Svar
: Nej, hvis der udelukkende er tale om et ansættelsesforhold mellem dig som privat arbejdsgiver og en medarbejder, som du selv har ansat uden at kommunen er indblandet i ansættelsesforholdet, så gælder der ikke noget krav om, hverken partshøring eller tjenstlige samtaler.

Det er sådan, at en offentlig arbejdsgiver altid har pligt til at følge reglerne i Forvaltningsloven, herunder reglerne om partshøring. Forvaltningsloven gælder som udgangspunkt ikke private arbejdsgivere, og da du oplyser, at dine hjælpere ikke er ansat under overenskomst, og dermed heller ikke en offentlig overenskomst, gælder der ingen regel om, at din medarbejder har krav på tjenstlige samtaler og/eller partshøring inden du opsiger vedkommende. Tjenstlige samtaler og/eller partshøring vil kun være aktuelle i helt særlige tilfælde, hvor en arbejdsgiver har tiltrådt, og dermed forpligtet sig til at følge, en offentlig overenskomst. Men dette er ikke tilfældet i din situation.

Når det er sagt, så mener vi hos BPA-arbejdsgiver, at man som arbejdsgiver altid bør bestræbe sig på at være ordentlig i sin fremfærd, og at man bør sørge for en aktiv personaleledelse med både ris og ros. Det er altid en rigtig god idé, at gøre en medarbejder opmærksom på, at der er en problemstilling, der skal rettes op på, hvis samarbejdet skal kunne fortsætte. Det er jo ofte sådan, at medarbejderen måske slet ikke har været opmærksom på, at arbejdsgiveren ikke er glad for/tilfreds med f.eks. en bestemt adfærd, og at problemet nemt kan løses, hvis bare det bliver taget op. Det er jo arbejdsgiverens ansvar at fortælle medarbejderen, hvorledes man ønsker, at medarbejderen skal udføre opgaverne.

Vi anbefaler derfor, at man giver hjælperen en skriftlig advarsel eller en mundtlig advarsel/tilrettevisning (med referat underskrevet af begge parter af bevismæssige årsager) inden man skrider til opsigelse - medmindre selvfølgelig, at der er tale om særligt graverende omstændigheder. Men som sagt så er dette en anbefaling fra vores side, men ikke et lovmæssigt krav. Læs flere FAQ's

Graviditet og arbejdsmiljø

En af mine hjælpere har netop meddelt mig, at hun er gravid. Hvad skal jeg som arbejdsgiver gøre for at tage hensyn til hende i forhold til arbejdsopgaver og arbejdsmiljø?

Svar: Som arbejdsgiver har man ansvaret for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Når en medarbejder bliver gravid, skal du som arbejdsgiver, jf. Bekendtgørelse om arbejdets udførsel, være opmærksom på påvirkninger i arbejdsmiljøet, som kan indebære en fare for medarbejderens graviditet, det kan f.eks. være farer af fysisk art, herunder tunge løft eller særlige bevægelser eller arbejdsstillinger. Der skal laves en vurdering af medarbejderens sikkerhed og sundhed under arbejdet, hvori der indgår en vurdering af, om den gravide er udsat for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditeten.

Derfor anbefaler Arbejdstilsynet, at man udarbejder en særlig arbejdspladsvurdering for den gravide, som enten kan indarbejdes i den eksisterende arbejdspladsvurdering eller laves som en særskilt arbejdspladsvurdering for gravide på arbejdspladsen.
Arbejdstilsynet har udgivet en vejledning om gravides og ammendes arbejdsmiljø, hvori du kan læse meget mere om, hvad du kan gøre for at beskytte både den gravide og fostret, herunder med hensyn til:
  • arbejdsstedets indretning
  • opgavernes udførsel
  • vekslen mellem gående og stående arbejde
  • arbejdstilrettelæggelse - flere pauser i en vagt
  • løbende vurdering og tilpasning
At-vejledningen kan du finde her. Du skal altså kortlægge om der er forhold på arbejdspladsen, som har en negativ indflydelse på hendes graviditet. Hvis det er tilfældet, så kan visse af forholdene måske afhjælpes med nye tekniske hjælpemidler, f.eks. en lift til at foretage løft, og mindre ændringer i indretningen af arbejdsstedet. Hvis ikke du selv føler dig i stand til at vurdere sikkerheden på arbejdspladsen, så kan du evt. kontakte en arbejdsmiljørådgiver eller måske har kommunen en arbejdsmiljøkonsulent, der kan hjælpe. Læs flere FAQ's

Viden & info

Handikapskolebørn bliver svigtet

Folkeskoler, der integrerer fysisk og psykisk hæmmede børn, skæres så kraftigt, at tilbuddene trues af lukning. Trods anbefalinger fra undervisningsministerens eget rejsehold om at integrere handikappede elever i almindelige skolemiljøer, risikerer mange skoler at måtte lægge deres handikaptilbud på hylden. Midlerne til svært handikappede elever er nu så utilstrækkelige, at det får skoler og eksperter til at slå alarm. Blot halvdelen af de søgte støttetimer til indeværende skoleår er blevet imødekommet, og over hele landet er tilbud fra især frie grundskoler, der integrerer handikappede børn i normalmiljøer, nu truet af lukning. Læs mere

Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Fra 1. januar 2011 får brugere og pårørende styrkede muligheder for rådgivning inden for handicap og socialpsykiatri. 13 videnscentre og tre vidensnetværk, samles i ét stort center - Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri. Oprettelsen af det nye center betyder, at der sker en faglig styrkelse af vidensarbejdet på området til gavn for især brugerne. For at sikre brugerindflydelsen oprettes et fagligt råd, der skal rådgive videnscentret og komme med forslag til prioritering af videnscentrets arbejde. Herudover oprettes efter behov faglige netværk, der skal sikre en tæt kontakt til eksperter på området. Blandt de videnscentre og netværk, der fremover indgår i det nye center, er Videnscenter for Bevægelseshandicap, Videnscenter om Epilepsi, Videnscenter for Hjerneskade, Videnscenter for Hørehandicap og Videnscenter for Synshandicap. Centeret placeres organisatorisk i tilknytning til Servicestyrelsen og placeres fysisk i København, Aarhus og Aalborg. (Socialministeriet)

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk