BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 1, den 21. januar 2015

Fortsat rådgivning til udgangen af 2016

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at Socialstyrelsen har givet tilsagn om, at rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver.dk fortsat kan yde gratis rådgivning og vejledning til udgangen af 2016 på samme vilkår som hidtil.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte BPA-arbejdsgiver.dk på følgende e-mail: kontakt@BPA-arbejdsgiver.dk

Lovgivning

Ændring af reglerne om sygeferiegodtgørelse

Folketinget har vedtaget lovforslag om ændring af ferieloven med virkning fra 1. januar 2015.

Efter de tidligere regler i ferieloven, optjente lønmodtagere der ikke havde ret til fuld løn under sygdom, sygeferiegodtgørelse, hvis sygdommen medførte et fravær på mere end 3 dage. Dog skulle arbejdsgiveren højst betale sygeferiegodtgørelse for fravær op til 4 måneder.

Ændringen af loven indebærer, at kravet om sygefraværets varighed på 3 dage afskaffes, ligesom der ikke længere er loft over, hvor mange måneder arbejdsgiveren skal betale sygeferiegodtgørelse. Retten til sygeferiegodtgørelse optjenes fra 2. sygefraværsdag, medmindre lønmodtageren i løbet af kalenderåret har haft mere end 52 perioder med sygefravær, idet lønmodtageren i så fald har ret til sygeferiegodtgørelse allerede fra 1. fraværsdag.

Afskaffelse af G-dage

Hidtil har medarbejdere der er medlemmer af en A-kasse haft ret til betaling af 3 G-dage, såfremt medarbejderen indenfor de sidste 4 uger før arbejdsophør har arbejdet 74 timer hos arbejdsgiveren.

Folketinget har vedtaget lovforslag om afskaffelse af G-dage for medarbejdere med mindre end tre måneders ansættelse. Afskaffelsen sker gradvis således, at i årene 2015-2016 skal arbejdsgiveren betale for 1. og 2. G-dag, og i 2017 betale for 1. G-dag. Fra 2018 er G-dagene helt afskaffet.

De medarbejdere der tidligere var berettiget til betaling af G-dage, vil i stedet modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Viden & info

Mobilitetshjælpemidler til voksne

Dette vidensnotat giver et overblik over aktuel forskningsbaseret viden om mobilitetshjælpemidler til mennesker med nedsat eller manglende gangfunktion. Formålet med notatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området, hvor også forskningsbaseret viden indgår som et element sammen med bl.a. fagfolks erfaringsbaserede viden, borgernes erfaringer og øvrige forhold i kommunen. Læs mere her.

Mennesker med sjældne handicap

Et nyt vidensnotat fra Socialstyrelsen præsenterer aktuel viden om mennesker med sjældne handicap og indsatser til målgruppen. Vidensnotatet skal hjælpe kommunerne med at tilbyde den bedste indsats til mennesker med sjældne handicap. Hent folderen her.

Nyt vidensnotat om hjælpemiddelformidling

Socialstyrelsen udgiver et nyt vidensnotat om hjælpemiddelformidling til voksne. Vidensnotatet giver et overblik over den aktuelle forskningsbaserede viden på området. Hjælpemidler kan have stor betydning for, at borgere med funktionsnedsættelse kan leve et selvstændigt liv og deltage i samfundslivet. Men for at opnå denne effekt har det betydning, hvordan hjælpemidlet formidles. Læs mere her.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk