BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 9, den 29. oktober 2015

BPA-arbejdsgiver.dk

Skabeloner

Hvis din medarbejder er sygemeldt, og du ønsker at få dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom, har du mulighed for at bede medarbejderen skaffe en erklæring fra lægen. For at kunne bevise at man har bedt en medarbejder om at skaffe en erklæring fra lægen, er det vigtigt, at man altid gør det skriftligt.

BPA-arbejdsgiver.dk har tavshedspligt

BPA-arbejdsgiver.dk har tavshedspligt. Det betyder, at alle de oplysninger, vi får fra vores brugere, er fortrolige. Tavshedspligten omfatter endvidere samtlige informationer, som brugerne videregiver til os gennem fx kontaktformularen, e-mail, telefon, osv.

FAQ

Hvilke regler gælder der for brug af privat telefon i arbejdstiden?

Mine hjælpere taler i telefon og skriver sms'er i arbejdstiden, hvorfor de til tider er ukoncentrerede og ikke nærværende. Kan I oplyse mig om, hvilke regler gælder der for brug af privat telefon i arbejdstiden?

Svar:
Der findes ikke generelle regler vedrørende ansattes brug af privat telefon i arbejdstiden. Det er op til arbejdsgiveren at fastlægge retningslinjerne herom.

Men arbejdstiden skal være effektiv, og medarbejderens brug af mobiltelefon til privat korrespondance i arbejdstiden kan påtales overfor medarbejderen ved en samtale. Man bør føre en sådan samtale til referat, som både medarbejderen og arbejdsgiveren underskriver. Såfremt medarbejderen på trods af påtalen ikke ændrer adfærd, kan medarbejderen tildeles en advarsel som vil kunne begrunde en opsigelse, såfremt medarbejderen ikke har rettet sig efter advarslens indhold.

Det anbefales, at der ved ansættelsen udleveres retningslinjer for, hvordan det forventes, at medarbejderen agerer på arbejdspladsen og i arbejdstiden. Retningslinjerne kan eksempelvis handle om brug af mobiltelefon, alkohol, rygning m.m.

Sådanne retningslinjer kan eksempelvis angives i en personalehåndbog eller i retningslinjer, der henvises til i medarbejdernes ansættelseskontrakt. Såfremt der udarbejdes en personalehåndbog eller retningslinjer om brug af privat telefon i arbejdstiden, bør ansættelseskontrakten indeholde en henvisning til denne, ligesom de skal udleveres samtidig med ansættelseskontrakten. Medarbejderne skal derfor have udleveret et tillæg til den allerede eksisterende ansættelseskontrakt, hvori det nye vilkår er fastsat.

Viden og info

’Gode arbejdspladser tager hånd om stress’

Stress er et af de største arbejdspladsrelaterede helbredsproblemer i Europa. Ifølge tal fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur anslås dårligt psykiske arbejdsmiljø at være skyld i mere end halvdelen af alle sygedage i Europa.En kampagne under overskriften 'Gode arbejdspladser tager hånd om stress', der er igangsat af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, skal hjælpe de europæiske virksomheder med at sætte fokus på, hvordan man forebygger og håndterer arbejdsrelateret stress. Læs mere her.

Lovprogrammet for 2015/2016 er offentliggjort

Regeringen har nu offentliggjort lovprogrammet for det nye folketingsår. Det indeholder en række væsentlige lovforslag til ændringer indenfor det ansættelsesretlige område.

De væsentligste ændringer er:
  • Genfremsættelse af lovforslaget om ansættelsesklausuler. Den tidligere regering fremsatte i foråret 2015 forslag til lov om ansættelsesklausuler. Dette lovforslag bortfaldt som følge af folketingsvalget, men genfremsættes nu allerede i denne måned.
  • Forslag til ændring af arbejdsmiljøloven. Lovforslaget indeholder blandt andet bestemmelser, hvorved der kan ske offentliggørelse af navne på virksomheder, der er under skærpet tilsyn fra Arbejdstilsynet.
  • En ændring af deltidsloven i forbindelse med implementeringen af EU's deltidsdirektiv, som skal sikre, at deltidsansatte ikke behandles mindre gunstigt end sammenlignelige fuldtidsansatte. Lovforslaget fremsættes i december 2015.
  • En modernisering af hele arbejdsskadeområdet. Lovforslagene ventes fremsat i februar 2016.
  • Forslag til ændring af ligelønsloven, hvor der med forslaget vil være pligt til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik for virksomheder med mindst 35 ansatte og 10 af hvert køn med samme arbejdsfunktion. Lovforslaget fremsættes i december 2015.

BPA-arbejdsgiver.dk vil følge lovforslagenes behandling og følge op, når eller hvis de enkelte lovforslag bliver vedtaget.