Faresymboler i kemikalier

Her får du en liste over faresymbolerne. Inden for hver kategori står det farligste øverst og det mindst farlige nederst.

BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE

E - eksplosiv (explosive)
Fx - yderst brandfarlig (extremely flammable)
F - meget brandfarlig (higly flammable)
O - brandnærende (oxidizing)

SUNDHEDSFARE

Tx - meget giftig (very toxic)
T - giftig (toxic)
C - ætsende (corrosive)
Xn -sundhedsskadelig (harmful)
Xi - lokalirriterende (irritant)

MILJØFARE

N - miljøfarligt (dangerous for the environment)E - EKSPLOSIVFx - YDERST BRANDFARLIGF - MEGET BRANDFARLIGO - BRANDNÆRENDETx - MEGET GIFTIGT- GIFTIGC - ÆTSENDEXn - SUNDHEDSSKADELIGXi - LOKALIRRITERENDEN - MILJØFARLIG

Hvis et kemisk stof eller produkt er klassificeret som farligt, skal emballagen forsynes med en fareetiket.

GHS-Mærkning

Fra den 20. januar 2009 gælder det globale GHS mærkningssystem. Kemiske stoffer, der var på markedet inden 1. december 2010, skal først mærkes i overensstemmelse med de nye regler senest den 1. december 2012. Gruppen vil i løbet af en periode kunne se containere med kemiske stoffer og produkter med enten den nye eller den gammel etiket.

Se de nye faresymboler her