Nyhedsbrev 10, den 26. oktober 2017Rådgivning
Hvis du har en BPA-ordning og har brug for rådgivning inden for det arbejdsretlige område eller arbejdsmiljømæssige område, er du meget velkommen til at skrive til os via kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk eller ringe til os på telefon 33 55 77 30. Husk, at du også kan bruge kontaktformularen på www.bpa-arbejdsgiver.dkBPA-arbejdsgiver.dk har tavshedspligt
BPA-arbejdsgiver.dk har tavshedspligt. Det betyder, at alle de oplysninger, vi får fra vores brugere, er fortrolige. Tavshedspligten omfatter endvidere samtlige informationer, som brugerne videregiver til os gennem fx kontaktformularen, e-mail og telefon.

FAQ


Arbejdsgiver skal bevise, at en gravid medarbejder siger op
En ansat i en bistro blev efter knap 5½ års ansættelse gravid. Hun blev graviditetsbetinget deltidssygemeldt i 14 dage og efter et besøg på Arbejdsmedicinsk klinik blev hun fraværsmeldt. Parterne var uenige om, hvorvidt medarbejderen havde nægtet at komme på arbejde mere eller var blevet afskediget af arbejdsgiver under en telefonsamtale.

By- og landsret fastslog, at det var arbejdsgiver, der i sådan en situation har bevisbyrden for, at medarbejderen skulle have meddelt, at hun ikke ville komme på arbejde. Denne bevisbyrde havde arbejdsgiver ikke løftet og medarbejderen måtte anses for at være afskediget.

Denne afskedigelse fandt sted under medarbejderens graviditet, og arbejdsgiver kunne ikke bevise, at afskedigelsen ikke var begrundet i medarbejderens graviditet, jf. den omvendte bevisbyrde i ligebehandlingslovens § 16, stk. 4. Medarbejderen fik en godtgørelse svarende til 12 måneders løn.

Kilde: Vestre Landsrets afgørelse af 21.09.2017

Ovenstående er alene et nyhedsreferat og ikke udtryk for juridisk rådgivning. Kontakt vores konsulenter for juridisk rådgivning i spørgsmål om ansættelsesret.Maksimalt 48 timers pasning om ugen efter servicelovens § 96, stk. 3
Lov om social service blev vedtaget ændret den 2. juni 2017. Den 1. januar 2018 træder en ændring af lovens § 96, stk. 3 om nærtståendes pasning af BPA borgere i kraft. Følgende er indført i loven:

"Den nærtstående kan, … højst varetage pasningsopgaven i 48 timer om ugen. Deles pasningsopgaven af flere nærtstående, der samtidigt er tilskudsmodtagere gælder dette for de nærtstående tilsammen. I særligt tilfælde kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at en eller flere nærtstående kan varetage pasningsopgaven i mere end 48 timer om ugen."

Ved loven indføres med andre ord en øvre ugentlig grænse for det antal timer, hvori en nærtstående, der fungerer som hjælper for borgeren med funktionsnedsættelse, og som samtidig er modtager af tilskuddet til ansættelse af hjælpere og dermed arbejdsgiver og arbejdsleder for hjælperne, kan varetage pasningsopgaven i forhold til borgeren. I loven fastslås det, at grænsen på 48 timer om ugen skal gælde for de nærtstående tilsammen, hvilket efter lovforslaget skal medvirke til at sikre, at borgeren modtager hjælp i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens bevilling.På job med handicap er en svær størrelse
Beskæftigelsesgraden for mennesker med handicap ligger markant under beskæftigelsesgraden for mennesker uden handicap, og det har den gjort i mange år. Hvilke udfordringer er der, når man har et handicap og vil ind på arbejdsmarkedet? Det kan du blive klogere på den næste måneds tid.

Personer med handicap har det ifølge statistikkerne sværere ved at få foden ind på arbejdsmarkedet, end mennesker uden handicap har. I hvert fald ligger beskæftigelsesgraden markant lavere for mennesker med handicap, end den gør for mennesker uden handicap. Og de sidste mange år har statstikkerne stået i stampe.

For et par år siden igangsatte Dansk Handicap Forbund projektet "Fjern Barriererne" for at få overblik over, hvilke barrierer, der findes for at mennesker med handicap kan komme ind på arbejdsmarkedet.

Projektet afsluttes den 1. november 2017, og interesserede kan løbende læse mere om det i medlemsbladet Handicap-nyt.

Stort fokus på området
Også andre handicaporganisationer har kastet sig over området for at se, om de kan påvirke statistikkerne i en mere positiv retning for mennesker med handicap.

En af organisationerne er Muskelsvindfonden, som over den næste måned vil afholde en række webinare om emnet. Det første webinar løber af stablen allerede i dag torsdag den 26. oktober.

Interesserede kan gratis registere sig og følge webinaret.