Nyhedsbrev 3, den 23. marts 2017Brug for rådgivning?
Hvis du har brug for rådgivning, er du meget velkommen til at skrive til os via kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk eller ringe til os på telefon 33 55 77 30. Husk, at du også kan bruge kontaktformularen på www.bpa-arbejdsgiver.dkFolder om BPA-arbejdsgiver.dk
BPA-arbejdsgiver.dk har udgivet en folder om BPA's rådgivningsfunktion. Du kan bestille folderen ved at ringe til sekretariatet på telefon 33 55 77 30 eller skrive til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk.

FAQ


Belastende sygdom
Min hjælper gennem flere år har været syg i 14 dage. Da jeg oplever det som en stor belastning, vil jeg vide, om jeg kan sige hende op med hendes opsigelsesvarsel?

 

Svar: Som udgangspunkt er det ikke nok med 14 dages sygefravær til at kunne opsige en medarbejder. Det beror på en konkret vurdering af forholdene fx i relation til, hvor svært det er at få en erstatningsarbejdskraft, og hvor stor en belastning arbejdsgiver er udsat for, hvor lang tid der skal gå, inden man kan opsige vedkommende.


Der findes dog en tommelfingerregel, der siger, at man kan opsige en hjælper efter ca. 90 dages sygefravær. Hvis medarbejderen dog ikke er omfattet af overenskomst via en bestemmelse i ansættelseskontrakten, kan det ikke kræves, at opsigelsen er saglig, og opsigelsen kan dermed ske efter kortere fravær end de 90 dage. Er du i tvivl, om en medarbejder er omfattet af overenskomst, bør du kontakte BPA-arbejdsgiver for råd og vejledning, inden du opsiger en hjælper, således at vi kan sikre, at det i givet fald sker på det rette grundlag.En dyr beslutning
Hvis en medarbejder bliver opsagt under graviditet eller afholdelse af fædre-, barsels- ‎eller forældreorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke var ‎begrundet i disse forhold. I denne sag skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en ‎virksomhed havde godtgjort, at opsigelsen af en gravid sadelmager ikke var begrundet i ‎hendes graviditet. ‎

Sagen handlede om en sadelmager, der siden 2011 havde arbejdet i en virksomhed, ‎hvor hun bl.a. lavede kabiner til biler. De tre indehavere af virksomheden var glade for ‎sadelmagerens faglige kvalifikationer, men som tiden gik, blev sadelmageren - efter ‎deres opfattelse - sværere og sværere at arbejde sammen med. Indehaverne havde i en ‎længere periode drøftet, om de skulle opsige sadelmageren, men det blev ikke til noget ‎før på et møde i april 2015. Under mødet meddelte sadelmageren, at hun var gravid.

Sadelmageren mente ikke, at der var problemer med samarbejdet, og opsigelsen måtte ‎efter hendes opfattelse være begrundet i graviditeten, da hun var blevet opsagt ‎umiddelbart efter, at hun fortalte om graviditeten i forbindelse med et møde, som hun ‎havde indkaldt til. Da virksomheden nægtede at trække opsigelsen tilbage, rejste ‎sadelmageren krav om betaling af en godtgørelse svarende til 12 måneders løn over for ‎virksomheden. ‎

Virksomheden gjorde gældende, at sadelmageren var blevet opsagt på grund af ‎samarbejdsproblemer, som ikke lod sig løse, og at sadelmageren var blevet opsagt, lige ‎inden hun fortalte om graviditeten i forbindelse med et møde. Virksomheden gjorde i ‎øvrigt gældende, at indehaverne allerede måneden inden - på et tidspunkt, hvor de i ‎hvert fald ikke var bekendt med sadelmagerens graviditet - var blevet enige om at ‎opsige sadelmageren.‎

Under sagen forklarede flere vidner, hvordan sadelmageren var svær at arbejde sammen ‎med, og bekræftede, at beslutningen om at opsige hende var blevet truffet allerede i ‎marts 2015. På trods heraf fandt Vestre Landsret det ikke godtgjort, at der forelå en ‎endelig beslutning om opsigelse af sadelmageren før modtagelsen af oplysningen om ‎graviditet, ligesom landsretten heller ikke i øvrigt fandt det godtgjort, at opsigelsen ikke ‎var begrundet i graviditeten. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at det var ‎ubestridt, at det var medarbejderen, der havde bedt om det møde, hvor medarbejderen ‎orienterede om sin graviditet og også blev opsagt, og at sadelmageren ikke på noget ‎tidspunkt forud for opsigelsen havde modtaget påtaler eller advarsler som følge af ‎samarbejdsvanskeligheder. ‎

På den baggrund stadfæstede Vestre Landsret byrettens dom, hvorefter virksomheden ‎blev dømt til at betale en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.‎

Kilde: Vestre Landsrets dom af 22. december 2016.

Ovenstående er ikke og kan ikke erstatte rådgivning. Kontakt vores konsulenter for konkret juridisk rådgivning.Nyt projekt ser nærmere på fremtidens botilbud
Et nyt udviklings- og afprøvningsprojekt om fremtidens botilbud på det specialiserede område så dagens lys i efteråret sidste år. Det er KL og Socialpædagogernes Landsforening, der stå bag, og intentionerne er gode, men dansk Handicap Forbund minder alligevel de to foreninger om, at det ikke må blive en spareøvelse, og at beboerne til enhver tid skal være i centrum.

Flere og flere mennesker med forskellige udfordringer visiteres til sociale indsatser efter serviceloven. Flere og flere hjælpes samtidig til et liv i egen bolig, og det betyder, at de personer, der visiteres til et varigt botilbud med bostøtte, har større behov for hjælp end tidligere. Det skriver KL.

Det stiller nye krav til arbejdet på og udviklingen af det tilbud, som findes, så respekt for den enkeltes selvstændighed og selvbestemmelse, og netop derfor har Fremfærd - Borgere med Særlige Behov besluttet at starte et projekt om fremtidens botilbud til inspiration og kvalificering af fremtidens tilbud.

Projektet løber fra november 2016 frem til maj 2019, og det er KL og Socialpædagogernes Forening, der står bag det som projektleder. Og mens man glæder sig til at følge arbejdet hos Dansk Handicap Forbund, så minder man samtidig de to foreninger om, at fokus skal blive på beboerne.

"Vi ser frem til at følge arbejdet, og vi bidrager også gerne, med det vi kan. For det er vigtigt, at beboerne bliver centrum for arbejdet, og det må ikke gå hen og blive en spareøvelse eller noget tilsvarende, hvor man går på kompromis med borgernes mulighed for at komme ud eller i øvrigt selv bestemme, hvordan netop de har lyst til at bo. Vi må huske på, at botilbuddet er beboernes hjem, og det er vigtigt, at det opretholdes," siger landsformand Susanne Olsen.