Nyhedsbrev 7, den 26. juli 2017Kontakt BPA-arbejdsgiver.dk
Hos BPA-arbejdsgiver.dk lægger vi stor vægt på at være tilgængelige. Har du spørgsmål, brug for råd og vejledning eller sparring, kan du ringe eller skrive til os.

På BPA-arbejdsgiver.dk finder du en kontaktformular, hvor du kan skrive dine spørgsmål direkte til os.

Du kan også sende en e-mail direkte til os på kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk eller ringe til os på telefon 33 55 77 30.Eksempler på spørgsmål
Hos BPA-arbejdsgiver.dk svarer vi dagligt på spørgsmål inden for emner så som ansættelsesbeviser, graviditet og barsel, regler for afskedigelser, ferieloven, betaling under sygdom og arbejdsmiljøloven. Det kan eksempelvis være spørgsmål så som:

  • Må man godt opsige en medarbejder, selvom medarbejderen er sygemeldt?
  • Hvor langt et opsigelsesvarsel har min hjælper ret til?
  • Min hjælper er gravid og går snart på barsel - har hun krav på løn under barsel?
FAQ


Anmeldelse af arbejdsskader
Min hjælper har meddelt, at hun har fået ondt i ryggen og, at hun derfor må blive hjemme i 14 dage. Hjælperen har fortalt, at det skyldes et uheldigt løft på arbejdet. Skal jeg som arbejdsgiver foretage mig noget?

Svar: Hvis din medarbejder kommer til skade ved en ulykke, har du som arbejdsgiver pligt til, at anmelde det. En ulykke er en skade på en person, som skyldes en hændelse eller en påvirkning på arbejdet, der sker pludseligt eller inden for fem dage.

Som udgangspunkt skal du anmelde alle ulykker. Du skal anmelde skader til dit forsikringsselskab senest ni dage efter, at skaden er sket. Hvis du ikke anmelder en ulykke, risikerer du at få en bøde.

En anmeldelse er ikke det samme som, at man har påtaget sig ansvaret for skaden. Anmeldelsen skal først sagsbehandles i Arbejdsskadestyrelsen med henblik på at fastslå, om der overhovedet er tale om en arbejdsskade i lovens forstand. Som arbejdsgiver skal du derfor anmelde alle hændelser, hvor du eller din hjælper har mistanke om, at det kan være en arbejdsskade.

Som udgangspunkt er konsekvensen af, at du som arbejdsgiver har ansvaret for en arbejdsskade, at den lovpligtige arbejdsskadeforsikring kan stige i præmie.

Du anmelder en arbejdsskade på nettet gennem det elektroniske anmeldesystem EASY, der netop er kommet i en forbedret og nyere udgave.Krav om daglig sygemelding skal være sagligt begrundet
Arbejdsretten har i en ny dom slået fast, at det falder inden for rammerne af arbejdsgivers ledelsesret at administrere sygefraværspolitik på en måde, hvorefter medarbejderen skal sygemelde sig forud for hver enkel - og efterfølgende - sygedag(e). Men kun, hvis det er driftsmæssigt begrundet.

Virksomheden havde en politik for sygefravær, som foreskrev, at medarbejderen ved sygdom skulle melde sig syg hver dag ved arbejdstids begyndelse. Det betød, at medarbejderen ved efterfølgende sygedage var forpligtet til også at melde dette til virksomheden.

Klagerens faglige organisation gjorde gældende, at der var tale om en sygefraværspolitik, som udgjorde et misbrug af ledelsesretten, som er nedfældet i Hovedaftalen mellem LO og DA.

Ledelsesretten er en almen forudsætning for ethvert ansættelsesforhold og betragtes generelt som en retlig standard. Ledelsesretten skal dog udøves sagligt.

Spørgsmålet i sagen var mere konkret, om sygefraværspolitikkens indhold og den måde, den blev praktiseret på, var saglig, driftsmæssigt velbegrundet og proportional.

Under sagen havde virksomheden blandt andet forklaret, at de var en højteknologisk produktionsvirksomhed, hvor en lukning af produktionen ville tage 14 dage og opstart 1 uge. I tillæg hertil gjaldt der særlige kompetence- og sikkerhedskrav for medarbejdere i produktionen.

For at kunne opretholde en kontinuerlig produktion benyttede virksomheden sig af treholdsskift. Af hensyn til den komplekse produktion, herunder de særlige kompetence- og sikkerhedskrav, hævdede virksomheden, at det var nødvendigt at vide, hvilke medarbejdere der var til rådighed ved skiftets begyndelse, så arbejdet kunne tilrettelægges i forhold til sygemeldinger, hvilket var baggrunden for sygefraværspolitikken.

Arbejdsretten udtalte indledningsvist, at det af hensyn til en virksomheds drift i almindelighed er tilstrækkeligt, hvis medarbejderen sygemelder sig på første sygedag, og at medarbejderen i den forbindelse giver arbejdsgiveren besked om, hvornår vedkommende regner med at kunne arbejde igen.

Arbejdsretten lagde herefter til grund, at virksomheden havde praktiseret ordningen på en måde, så det for medarbejdere med et forventet længerevarende sygefravær kunne aftales, at der ikke skulle ske daglig sygemelding. En sådan sygefraværspolitik må - for at kunne anses for saglig - være driftsmæssigt begrundet i virksomhedens forhold.

Arbejdsretten lagde ved sin afgørelse vægt på, at virksomheden beskæftigede sig med højteknologiske processer af betydelig kompleksitet og farlighed samt vanskelighederne forbundet med midlertidigt at lukke dele af produktionen ned. Arbejdsretten kom med andre ord frem til, at ordningen var saglig, driftsmæssigt velbegrundet og proportional.

Virksomheden blev herefter frifundet.

Afgørelsen er på linje med hidtidig praksis, der viser, at arbejdsgiver har en generel adgang til at fastsætte interne retningslinjer om fx fravær på arbejdspladsen. Denne generelle adgang afgrænses dog af kravet om, at dispositioner foretaget i kraft af ledelsesretten skal være saglige, driftsmæssigt velbegrundede og proportionale.

Sagen viser, at der skal specielle omstændigheder til, for at en intern retningslinje kan foreskrive, at en medarbejder skal sygemelde sig på daglig basis.

Ovenstående er ikke og kan ikke erstatte rådgivning. Kontakt vores konsulenter for konkret juridisk rådgivning.Ny blog om rejser og oplevelser
Hvordan forbereder man sig bedst til en rejse, når man får hjælp i alle døgnets timer og sidder i kørestol? Eller hvordan oplever man en festival som Roskilde Festival, når man sidder på hjul? Det er blot nogle af de spørgsmål, Arild Grue Lidin vil kaste sig over i et nyt blog-univers på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside.

Et liv med handicap giver nogle ekstra udfordringer i hverdagen, men er ikke væsentligt forskelligt fra et liv som alle andres - det skal ofte bare planlægges bedre og leves!

Netop dét vil Dansk Handicap Forbunds nye blogger Arild Grue Lidin gerne gøre omverdenen klogere på.

Arild er en ung mand på 31 år, som elsker at gå til koncerter og rejse, og så sidder han desuden i kørestol og får hjælp i en BPA-ordning (borgerstyre personlig assistance) 24 timer i døgnet.

"Et liv med handicap giver nogle udfordringer, men egentlige begrænsninger opstår oftest i den enkeltes eget sind. Selvfølgelig er mit liv med et handicap anderledes på visse områder, men det er fuld af muligheder og af skønne oplevelser, selv i det små, hvis man holder øje. Det er klart, at det kræver noget mere forberedelse, end hvis man havde fuld kontrol over sin krop, og jeg har lyst til at vise folk, hvad den forberedelse består i samt vise mine oplevelser, så alle dem uden handicap kan få en bedre forståelse for et liv som mit, og så andre med et handicap, der måske ligner mit, kan blive inspireret til at prøve nogle udfordringer, som de af forskellige grunde ikke har gjort før," siger Arild om den nye blog.

Arild har netop lavet sit første blogindlæg fra Roskilde Festival. Se bloggen og læs indlægget her.