Forsikring

Jeg er ny arbejdsgiver og skal til at ansætte en hjælper for første gang. Under ansættelsessamtalen blev jeg spurgt om, hvorvidt der er ret til arbejdsgiverbetalt pension som ansat hjælper hos mig. Er det noget som min kommende hjælper har ret til?

Svar: Det er sådan, at den ansættelsesretlige lovgivning indeholder ingen forpligtelser for en arbejdsgiver til at etablere pensionsordning for ens medarbejdere. Medmindre en arbejdsgiver har påtaget sig en forpligtelse til at etablere en pensionsordning via en kollektiv overenskomst eller lignende, beror spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderen har krav på pensionsbidrag, og hvortil de i givet fald skal indbetales m.v., derfor alene på arbejdsgivers og medarbejderes individuelle aftale.

Derfor har en ansat kun krav på arbejdsgiverbetalt pension, hvis I har indgået aftale om dette, eller hvis ansættelsen er omfattet af en overenskomst, som indeholder regler om pension.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din kommunens tilskud til ansættelse af hjælpere giver mulighed for at indgå aftale om pension med dine ansatte hjælpere, kan du søge råd og vejledning hos din kommune. 

HVAD HVIS HJÆLPEREN ØDELÆGGER NOGET, NÅR HUN LEDSAGER MIG UDEN FOR HJEMMET? - Jeg er netop selv blevet arbejdsgiver for mine hjælpere og har tegnet en forsikring mod arbejdsulykker og tilmeldt mig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Men hvad nu hvis min hjælper kommer til at ødelægge noget, når hun for eksempel er ude for at handle ind for mig - er jeg så ansvarlig for hendes skader?

Svar: Ja, det er sådan at i dansk ret gælder den almindelig regel, at når der er instruktionsbeføjelser i et ansættelsesforhold, er arbejdsgiveren erstatningsansvarlig for skader, der skyldes hjælperens uforsvarlige adfærd i forbindelse med arbejdets udførelse. Det vil sige, at idet medarbejderen udfører et stykke arbejde for dig, så bliver du erstatningsansvarlig overfor de skader som din ansatte laver.

Derfor anbefales det også i Vejledning om borgerstyret personlig assistance (punkt 44), at man som arbejdsgiver i en BPA-ordning sikrer sig ved at tegne en forsikring, der dækker dette erstatningsansvar.

Som arbejdsgiver kan du for eksempel sikre dig mod de økonomiske følger af et eventuelt erstatningsansvar ved at tegne en erhvervsansvarsforsikring. Erhvervsansvarsforsikringen dækker både arbejdsgivers og de ansattes erstatningsansvar, men ikke hvis en ansat for eksempel laver skader med vilje.

Nogle private ansvarsforsikringer dækker også det ansvar som du selv og din hjælper (hvis hjælperen ikke er logerende) kan pådrage jer, så prøv at kontakte dit private forsikringsselskab og hør dem, hvilke forhold din egen families ansvarsforsikring dækker.

LOVPLIGTIGE FORSIKRINGER - Hvilke forsikringer er jeg som arbejdsgiver forpligtet efter loven til at tegne?

Svar: Idet du er arbejdsgiver og selv ansætter private hjælpere, så har du forsikringspligt i henhold til lov om arbejdsskadesikring. Det betyder, at du som arbejdsgiver skal tegne en forsikring mod ulykker under arbejdet, en såkaldt arbejdsskadeforsikring, samt tilslutte dig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Arbejdsskadeforsikring: Du skal gennem et privat forsikringsselskab tegne en forsikring for følgerne ved arbejdsulykker. Forsikringen dækker personskader forårsaget af arbejdet. Betingelsen er, at skaden opstår pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at medarbejdende ægtefæller ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen. Der skal købes en særskilt arbejdsskadeforsikring, hvis han/hun skal sikres efter arbejdsskadesikringsloven. Hvis ikke du tegner den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, så hæfter du selv for eventuelle erstatningsbeløb i forbindelse med arbejdsskader, og du vil altid skulle betale et beløb svarende til den præmie, der skulle have været betalt til ved tegning af forsikringen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring: Du har pligt til at betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Dermed sikrer du dine ansatte mod følger efter erhvervssygdomme, og AES udbetaler erstatning til tilskadekomne eller deres efterladte i sager om erhvervssygdomme.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at medarbejdende ægtefæller ikke automatisk bliver sikret, når du tilmelder dig AES. En medarbejdende ægtefælle vil kunne foretage en frivillig tilmelding til AES.

Hvad er en erhvervssygdom:

  1. Sygdomme, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, arbejdet foregår under, er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde.
  2. Andre sygdomme, hvis det godtgøres, enten at sygdommen efter den nyeste medicinske dokumentation opfylder de under 1 nævnte krav, eller at den må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art.

Hvis ikke du tilmelder dig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, så hæfter du selv for eventuelle erstatningsbeløb i forbindelse med erhvervssygdomme. Du kan finde Lov om arbejdsskadesikring her.