Anmodning om lægeerklæring

Anmodning om dokumentation for sygdom

Som arbejdsgiver har du flere muligheder for at indhente dokumentation for en medarbejders sygdom, men hvilken form der er mest relevant afhænger af den konkrete situation.

Først og fremmest kan du bede medarbejderen underskrive en tro- og loverklæring, hvor medarbejderen med sin underskrift bekræfter på tro og love, at vedkommende er syg. Du kan kræve en tro og loverklæring fra 2. sygedag.

Såfremt du ønsker lægefaglig dokumentation for medarbejderens sygdom, kan du kræve en såkaldt friattest, hvor lægen bekræfter, at medarbejderen er fraværende på grund af sygdom. Denne erklæring kan kræves fra 1. sygedag. Du skal være opmærksom på, at du som arbejdsgiver er forpligtet til at afholde udgifterne hertil.

Du kan også bede medarbejderen aflevere en varighedserklæring. I en varighedserklæring giver lægen en vurdering af, hvor lang tid medarbejderens sygdom forventes at vare. En varighedserklæring kan være relevant i situationer hvor der er usikkerhed om varigheden af medarbejderens sygdom og du som arbejdsgiver ønsker klarhed herom. Denne erklæring kan som udgangspunkt kræves efter 14 dages sygdom. Udgifterne til varighedserklæringen er du som arbejdsgiver forpligtet til at afholde.

Mulighedserklæring

Endelig kan du som arbejdsgiver kræve en mulighedserklæring. En mulighedserklæring er relevant i de tilfælde, hvor du som arbejdsgiver efter en drøftelse med medarbejderen er i tvivl om, hvilke hensyn og eventuelle tiltag der skal tages til medarbejderens helbred for, at medarbejderen kan vende tilbage til arbejde på hel eller deltid med sædvanlige eller tilpassede opgaver.

En mulighedserklæring består af to dele. Den første del udfyldes i fællesskab mellem arbejdsgiveren og medarbejderen på baggrund af en personlig samtale.

Den anden del udfyldes efterfølgende af medarbejderens læge. Som arbejdsgiver er du forpligtet til at afholde udgifterne til mulighedserklæringen.

Sørg for dokumentation

Det er vigtigt, at du sikrer dig bevis for, at du har anmodet medarbejderen om at indhente de ovennævnte erklæringer. Gem derfor altid en kopi af anmodningen og såfremt den sendes med brev skal du derfor bede om at få en afleveringsattest fra posthuset.

Hvis medarbejderen uden rimelig grund enten afleverer erklæringen for sent eller slet ikke afleverer erklæringen, kan det anses for en misligholdelse af ansættelsen og berettige en opsigelse/bortvisning. Det er dog vigtigt, at medarbejderen på forhånd er blevet advaret om, at det kan være konsekvensen, men en sådan advarsel kan du skrive ind i brevet. Det anbefales at søge rådgivning forud for en opsigelse eller bortvisning.

Herunder kan du finde eksempler på, hvordan du kan udforme en anmodning om friattest og varighedserklæring. Endvidere kan du finde skabelon til tro-og loveerklæring og mulighedserklæring.

Læs mere om mulighedserklæring her.

Skabeloner til download

Anmodning om friattest - uden konsekvens indskrevet (doc)

Anmodning om friattest - med konsekvens indskrevet (doc)

Rykker for friattest (doc)

Anmodning om varighedserklæring (doc)

Tro-og loveerklæring (pdf)

Mulighedserklæring (pdf)