Nyhedsbrev 11, den 29. november 2016Rådgivning
Hvis du har en bpa-ordning og har brug for rådgivning inden for det arbejdsretlige område eller arbejdsmiljømæssige område, er du meget velkommen til at skrive til os via kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk eller ringe til os på telefon 33 55 77 30. Husk, at du også kan bruge kontaktformularen på www.bpa-arbejdsgiver.dkBPA-arbejdsgiver.dk har tavshedspligt
BPA-arbejdsgiver.dk har tavshedspligt. Det betyder, at alle de oplysninger, vi får fra vores brugere, er fortrolige. Tavshedspligten omfatter endvidere samtlige informationer, som brugerne videregiver til os gennem f.eks. kontaktformularen, e-mail, telefon osv..

FAQ


Bevis for opsigelse
Min hjælper har under sit sygefravær netop meddelt pr. telefon, at han ikke kommer tilbage til arbejdet. Han har jo opsagt sin stilling, men jeg har ikke modtaget en skriftlig opsigelse. Skal jeg så nu sende ham en opsigelse?

Svar: Hvis der er tale om, at din hjælper mundtligt har opsagt sin stilling, bør du, af bevismæssige årsager, øjeblikkeligt sende ham en skriftlig bekræftelse på, at du dags dato har modtaget hans opsigelse, og at han derfor har sidste arbejdsdag ved udløbet af den jf. ansættelsesbeviset gældende opsigelsesfrist.

Hvis ikke brevet bliver underskrevet af både dig og hjælperen, er det afgørende, at du på anden måde kan bevise, at brevet er kommet frem til modtageren. Dette kan du gøre ved at sende det som quickbrev og samtidig med postens afleveringsattest, som bekræfter, at brevet er leveret på hans adresse. Posthuset vil kunne hjælpe dig med dette.Feriefridage kunne ikke kræves udbetalt
Højesteret har afsagt dom i en sag, der vedrørte spørgsmålet om krav på udbetalingen af ikke-afholdte feriefridage. Feriefridagene har ikke noget at gøre med de feriedage, der gælder i medfør af ferieloven, men havde her status af en kutyme, hvoraf det fulgte, at medarbejderne i tillæg til ferie afholdt i medfør af ferieloven havde ret til at afholde fem feriefridage om året. Der var ingen aftaler eller regler om, hvordan afholdelsen nærmere skulle håndteres, og der var derfor heller ikke taget stilling til, hvad der vil gælde i en opsigelsessituation.

I den konkrete sag, der vedrørte en fritstillet medarbejder, forsøgte medarbejderens fagforbund at henvise til bestemmelser i store landsdækkende overenskomster, der eksplicit vedrører opsigelsessituationer, og som giver medarbejderen ret til at kræve ikke-afholdte dage udbetalt. Dette afslog Højesteret imidlertid med henvisning til, at ansættelsesforholdet ikke var omfattet af en kollektiv overenskomst, og at de kollektive overenskomster i øvrigt ikke behandler spørgsmålet om ret til udbetaling af feriefridage ens. Endelig bemærkede Højesteret, at det heller ikke var blevet godtgjort, at kutymen indeholdt en varslingspligt ved fritstilling, og at feriefridagene derfor iøvrigt måtte anses for afviklet i den arbejdsfri periode på 3 uger, som medarbejderen havde til rådighed.

Dommen vedrører et ansættelsesforhold, der ikke var overenskomstdækket, og understreger vigtigheden af, at man på forhånd aftaler, hvordan aftalte feriefridage skal håndteres i forbindelse med fratrædelse.

Ovenstående er ikke og kan ikke erstatte rådgivning.Ny guide - Lov om forbud mod forskelsbehandling
Dansk Handicap Forbund, Ankestyrelsen og Specialfunktionen Job og Handicap under Beskæftigelsesministeriet har netop præsenteret en ny guide til arbejdsgivere om, hvad man skal være særlig opmærksom på i forhold til 'Lov om forbud mod forskelsbehandling' i forhold til personer med handicap.

I guiden får man viden om, hvordan man kan gribe det an, så man kan ansætte, fastholde eller afskedige en medarbejder med handicap og samtidig leve op til Lov om forbud mod forskelsbehandling. Man får også viden om arbejdsgiverens særlige forpligtelse til at undersøge mulighederne for "rimelig tilpasning", når det drejer sig om ansøgere eller medarbejdere med et handicap. Materialet er ment som en hjælp til arbejdsgivere, og man har ikke pligt til at bruge guiden eller de øvrige værktøjer. Læs mereRevision af servicelovens voksenbestemmelser
Der er primo november 2016 indgået en aftale med et bredt flertal af Folketingets partier om en revision af reglerne om hjælp til udsatte voksne og mennesker med handicap. Hovedelementerne i aftalen er, at der skal sørges for enklere regler og fokus på sammenhængende og tidlig hjælp. Læs mereSatspuljeaftale på socialområdet
Regeringen er sammen med satspuljepartierne blevet enige om fordelingen af 943,3 mio. kr. i perioden 2017-2020. Aftalen vil hjælpe borgere med sociale problemer væk fra kanten af samfundet, forebygge social udsathed og sikre bedre livskvalitet for børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap.

Aftalen er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger. Læs mere